0
0

نحوه محاسبه مالیات اشخاص حقیقی

4291 بازدید
نرخ مالیات اشخاص حقیقی

نحوه محاسبه مالیات اشخاص حقیقی در این فیلم نحوه محاسبه آن بصورت کامل توضیح داده شده و می توانید در همیار حساب مشاهده نمایید.

در این مقاله قصد داریم نرخ مالیات اشخاص حقیقی و نحوه محاسبه مالیات اشخاص حقیقی را بررسی کنیم و در ابتدا باید با گروه بندی مالیاتی ، معافیتهای قانونی و نرخ محاسبه مالیاتی این دسته از مودیان آشنا شویم.

مالیات اشخاص حقیقی

طیق ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر غیر از موراد مذکور در سایر فصل های قانون مالیات های مستقیم در ایران تحصیل کند و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می باشد.

درآمد مشمول مالیات

طبق ماده ۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‌ها و استهلاكات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات.

طبقه بندی مالیاتی مشاغل

صاحبان مشاغل بر اساس شاخص ها و معیارهایی از قبیل نوع و یا حجم فعالیت یه زیر طبهق بندی می گردد :

گروه اول 

حجم فعالیت

مجموع فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال و به بعد که تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هر کدام بیشتر از سی میلیارد ریال باشد.

نوع فعالیت
اشخاص زیر فارغ از حجم فعالیت از لحاظ انجام تکالیف موضوع این آئین نامه جزء مودیان گروه اول محسوب می شوند

 • دارندگان کارت بازرگانی ( وارد کنندگان و صادر کنندگان)
 • صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای چواز تاسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط
 • صاحبان هتل های سه ستاره و بالاتر
 • صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها،کلینیک های تخصصی
 • صاحبان مشاغل صرافی
 • فروشگاه های زنجیره ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه های ذی ربط

گروه دوم

مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر مالیات) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال و به بعد که تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، نرخ مالیات اشخاص حقیقی هر کدام بیشتر از ده میلیارد تا سی میلیارد ریال باشد.

گروه سوم

مودیانی که مجموع فروش کالا و خدمات سال قبل آنها کمتر از ده میلیارد ریال و یا مودیانی در گروه های اول و دوم قرار نمی گیرند، جزء گروه سوم محسوب می شوند.

نکات مهم در مورد گروه بندی مشاغل

 • در مواردی که صرفا ارائه خدمات باشد، نرخ مالیات اشخاص 50 ٪ مبالغ تعیین شده  در حقیقیملاک عمل می باشد.
 • در مشارکت مدنی جمع مبلغ فروش کالا و خدمات و یا درآمد مشمول مالیات قطعی شده کلیه شرکا ملاک عمل می باشد.
 • مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل بر اساس فعالیت مودی در سال قبل می باشد.

انتخاب و تغییر گروه بندی مشاغل

 • مودیانی که در هر گروه قرار می گیرند تا سه سال بعد، از نظر انجام تکالیف قانونی در طبقات پائین تر قرار نخواهد گرفت.
 • در دو سال اول شروع فعالیت صاحبان مشاغل به استثنای مودیانی که بر اساس نوع فعالیت در گروه اول قرار میگیرند، انتخاب گروه و انجام تکالیف قانونی مربوط به انتخاب مودی خواهد بود.
 • صاحبان مشاغلی که در گروه های دوم یا سوم قرار می گیرند، می توانند در هرسال مالیاتی نسبت به انجام تکالیف گروه بالاتر اقدام نمایند. در این صورت مکلف به رعایت مقررات مربوط خواهند بود.

چگونه مالیات اشخاص حقیقی محاسبه می شود؟

نحوه تعیین مالیات مقطوع مشاغل

طبق تبصره ماده 100 سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید.

در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود.حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.

شرط برخورداری از تبصره ماده 100

 • میزان فروش آنها باید کمتر از میزان تعیین شده باشد.
 • در سال اول فعالیت و موارد کمتر از یکسال مودی نمی تواند از تبصره ماده 100 استقاده نماید.
 • مالیات سال قبل مودی باید تسویه شده باشد.

میزان معافیت سالیانه مشاغل

طیق ماده ۱۰۱ ق مالیات های مستقیم درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده اند تا میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخهای مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.

طبق تبصره ۱ ماده فوق در مشارکتهای مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود.

شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می‌گردد. در صورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.

در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع در آمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخهای مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.

برای عملکرد سال ۱۳۹۷ به مبلغ دویست و شانزده میلیون (216.000.000) ریال
برای عملکرد سال 1398 به مبلغ دویست و پنجاه و هشت میلیون (258.000.000) ریال
برای عملکرد سال 1399 به مبلغ دویست و هشتاد و هعشت میلیون (288.000.000) ریال

نرخ محاسبه مالیات اشخاص حقیقی

نرخ مالیات اشخاص حقیقی طبق ماده 131ق م م محاسبه می شود و به صورت پلکانی می باشد:
تا مبلغ پانصد میلیون 500.000.000 ریال به نرخ پانزده درصد.
نسبت به مازاد پانصد میلیون 500.000.000 ریال تا میزان یک میلیارد 1.000.000.000 به نرخ بیست درصد.
نسبت به مازاد 1.000.000.000 ریال به نرخ بیست و پنج درصد.

نحوه محاسبه مالیات اشخاص حقیقی

به طور مثال شخصی در سال 1398 به مبلغ 1.400.000.000 ریال درآمد مشمول مالیات داشته است و میزان معافیت سالیانه مشاغل به مبلغ 288.000.000 ریال می باشد مطلوبست محاسبه مالیات (مبالغ به ریال می باشد) :

درآمد مشمول مالیات (پس از کسر معافیت) 1.112.000.000 = 288.000.000 – 1.400.000.000
75.000.000=15٪ * 500.000.000
100.000.000 = 20٪ * 500.000.000
28.000.000 = 25٪ * 112.000.000
مالیات ابرازی 203.000.000 = 28.000.000 + 100.000.000 + 75.000.000

در ضمن برای اطلاعات بیشتر نکات مهم در مورد مالیات اشخاص حقیقی که قبلا در همیار حساب به آن پرداخته ایم را نیز مطالعه نمایید.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://hamyarhesab.com/?p=1187
اشتراک گذاری:
سعید پیریایی وبسایت شخصی
سعید پیریایی هستم مدرس و مشاور مالیاتی، خوشحال می شوم تجربیات چند ساله خودم رو با ارسال مقالات اموزشی در دسترس شما دوستان عزیز قرار بدهم.
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

1 نظر در مورد نحوه محاسبه مالیات اشخاص حقیقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 1. سلام وقت بخیر
  در پاراگراف اخر فکر میکنم اشتباه تایپی رخ داده،
  نحوه محاسبه مالیات اشخاص حقیقی میزان معافیت سالانه ۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده
  در صورتی که ۲۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ معافیت برای سال ۹۸ در نظر گرفته شده، و در ادامه حساب کاملا نیز عدد معافیت صحیح هست
  شاید قسمتی باشه که بنده متوجه نشدم
  ممنون اگه راهنمایی بفرمایید

  58